مجله‌ی علمی - تخصصی پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی آماده‌ی دریافت مقالات محققان ارجمند در حوزه‌های یاد شده در قسمت اهداف و چشم انداز مجله است.

 

 

 

ویراستار ادبی: دکتر فرزاد بختیاری مرکیه

ویراستار انگلیسی: دکتر حسن بشیرنژاد

صفحه آرا: دکتر حسن میرزاجانی

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1400